Powrót do Erasmus+ rok 2016-2018

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

erasmus+

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt Erasmus+ o numerze: 2016-1-HU01-KA219-022931_3 i tytule: „A barátságtól az egymástól való tanulásig. Kisújszállás és Pisarzowice középiskoláinak új típusú együttműködése az oktatás fejlesztése érdekében (Od przyjaźni do wzajemnej nauki. Nowego typu współpraca pomiędzy szkołami średnimi Kisújszállás i Pisarzowice, w interesie rozwoju szkolnictwa)” realizowany jest w Gimnazjum im. L. i A. Kalicińskich przy Zespole Szkół w Dankowicach w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne KA2 – Edukacja Szkolna.
 3. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z czterech szkół partnerskich. W ramach programu odbędą się wyjazdy na Węgry i rewizyty w Polsce. Czas pobytu uczniów wraz z opiekunami za granicą wynosi 5-6 dni. Wyjazdy poprzedzone są przygotowaniem kulturowym.
 4. Partnerami Gimnazjum im. L. i A. Kalicińskich w Dankowicach są szkoły:
  • Moricz Zsigmond Reformatus Kollegium Gimnazjum Kisujszallas, Węgry,
  • Gimnazjum im. Abp J. Bilczewskiego w Wilamowicach,
  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.
 5. Językiem projektu jest język angielski.
 6. Projekt skierowany jest do uczniów w Gimnazjum im. L. i A. Kalicińskich w Dankowicach chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, ICT oraz gotowych do podejmowania działań projektowych.
 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§2 CELE PROJEKTU

 1. Rozwijanie umiejętności językowych młodzieży;
 2. Wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania w oparciu o technologię informacyjno-technologiczną;
 3. Wzbogacenie wiedzy uczniów o dziedzictwie kulturowym i tradycjach partnerskich krajów;
 4. Poszerzenie kompetencji międzykulturowych;
 5. Podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole zgodnie z Europejską wartością dodaną;
 6. Rozwój osobisty ucznia;
 7. Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczości jako wprowadzenie w dorosłość.

 

§3. ZASADY REKRUTACJI

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom Gimnazjum w Dankowicach, podane zostaną następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej w zakładce Erasmus+ (http://szkola.dankowice.pl) oraz na stronie grupy projektowej na Facebooku.
 2. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie na tablicy ogłoszeń w szkole.
 3. Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie przez wychowawców klas oraz rodzicom na spotkaniach z rodzicami.
 4. Zgodnie z zapisami projektu w mobilnościach weźmie udział 2 nauczycieli i 7-10 uczniów, natomiast w innych działaniach projektowych zakwalifikowanych będzie ogółem do 4 nauczycieli i 20 uczniów.
 5. Rekrutacja do projektu trwa do końca października 2016 r.
 6. Wyjazdy uczniów do węgierskiej szkoły partnerskiej planowane są na grudzień 2016r. i wrzesień 2017 r.
 7. Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie przedłoży do koordynatora projektu wypełnioną ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu). Ostateczny termin złożenia ankiety upływa w wyznaczonym przez koordynatora terminie (początek listopada 2016 r.)
 8. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
  • znajomość języka angielskiego;
  • opinia i rekomendacja wychowawcy oraz nauczyciela danego języka obcego;
  • motywacja ucznia do udziału w projekcie;
  • wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie.
  • zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje ucznia do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.
 9. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.
 10. Głównym kryterium wyboru uczniów na poszczególne wyjazdy będzie stanowiła dotychczasowa aktywność na polu działań projektowych.
 11. Rodzice ucznia przystępującego do projektu wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
 12. Uczeń składa deklarację przystąpienia do projektu i zgodę rodziców u koordynatora projektu.
 13. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego zadania projektu.
 14. Lista uczestników projektu oraz uczniów zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostaje każdorazowo podana do publicznej wiadomości.

§4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie;
  • regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
  • terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
  • tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie;
  • promowania projektu wśród społeczności szkolnej;
  • doskonalenia znajomości języka angielskiego;
  • godnego wypełniania obowiązków ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym;
  • zachowywania się kulturalnie, podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i dbania o dobre imię szkoły.

§5 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (odwołanie rezerwacji, ubezpieczenia, itp.).

§6 INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.

Załącznik 1 – Arkusz rekrutacyjny