Ochrona danych osobowych

Informacja o inspektorze danychInformacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów oraz opiekunów prawnychInformacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do odbioru dziecka Informacja o monitoringu wizyjnym na terenie szkoły podstawowej w Dankowicach
Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Dankowicach pełni Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach;
 • na adres poczty elektronicznej: sp@dankowice.pl;
 • telefonicznie pod numerem 883 993 965.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dankowicach z siedzibą 43-332 Dankowice przy ul. Szkolnej 4 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola oraz szkoły.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach;
 • na adres poczty elektronicznej: sp@dankowice.pl.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań edukacyjnych Szkoły Podstawowej w Dankowicach oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.
Ponadto, informujemy, że przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych jest obowiązkiem nałożonym na Administratora i odbywa się na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty (realizacja obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Szkoły Podstawowej w Dankowicach, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody okres przetwarzania danych wynika z celu, w którym dane są przetwarzane.
Dane osobowe uczniów oraz opiekunów prawnych mogą być udostępniane Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Organowi Prowadzącemu Szkołę (Urzędowi Gminy) oraz pozostałym organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również ujawnione podmiotom świadczącym obsługę m.in. systemów informatycznych używanych przez szkołę – w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych tam, gdzie była ona udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
Podanie danych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo oświatowe. Podanie danych jest konieczne do realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Niepodanie danych może podlegać sankcjom wynikającym z ustawy Prawo oświatowe.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dankowicach z siedzibą 43-332 Dankowice przy ul. Szkolnej 4 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z uczęszczaniem dzieci szkoły.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach;
 • na adres poczty elektronicznej: sp@dankowice.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia tożsamości – identyfikacji w trakcie odbioru dziecka ze szkoły przez osobę nie będącą opiekunem prawnym.
Przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci jest obowiązkiem nałożonym na Administratora i odbywa się na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a następnie usuwane.
Administrator nie planuje udostępniania Państwa danych osobowych.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.
Udostępnienie danych administratorowi jest niezbędne, gdy zachodzi konieczność odbioru dzieci ze szkoły przez osoby nie będące opiekunami prawymi. Osoba, która nie zostanie upoważniona przez opiekuna prawnego nie będzie mogła odebrać dziecka w jego imieniu.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dankowicach z siedzibą 43-332 Dankowice przy ul. Szkolnej 4 informuje, że jest administratorem systemu monitoringu działającego na terenie placówki. Ponadto:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach;
 • na adres poczty elektronicznej: sp@dankowice.pl.

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów.
Rejestrowanie danych przez system monitoringu:

 • odbywa się na podstawie art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 108a ustawy Prawo oświatowe;
 • jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.
Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.
Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.