Dotacja na zakup nowych książek do biblioteki

Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do naszej biblioteki
                  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
    Miło nam poinformować Państwa, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej , co skutkuje zyskaniem  rządowego  wsparcia w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Aby przystąpić do programu, nasza szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości minimum 3000zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją możemy zakupić do biblioteki szkolnej książki
na kwotę 15.000 zł .
 Warunki realizacji programu:
1.zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2.podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
3.zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
4.uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5.zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6.dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników);
7.uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
    Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką.
Opracowanie: Bernadeta Pieczka